Інструкція про відчуження державного майна підприємств, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.98 116
Про затвердження Інструкції про відчуження державного майна підприємств, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту

З метою встановлення чіткого механізму, що забезпечує прозорість та об'єктивний розгляд питань відчуження державного майна підприємств транспортно - дорожнього комплексу

НАКАЗУЮ

1. Затвердити Інструкцію про відчуження державного майна підприємств, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту (додається).

2. Керівникам державних адміністрацій, департаментів, Держгідрографіі, корпорації "Укравтодор", прийняти до керівництва цю Інструкцію, довести до підвідомчих підприємств, установ та організацій та забезпечити її неухильне виконання.

3. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника міністра Демиденка А.Ф.

Міністр В.І.Череп
Затверджена наказом Мінтрансу 08.04.98 № 116
ІНСТРУКЦІЯ
про відчуження державного майна підприємств, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до законів України "Про підприємства в Україні", "Про державну програму приватизації на 1998 рік". Положення про порядок відчуження засобів виробництва, що є державною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07.08.95р. № 1020 та інших нормативних актів.

1.2. Інструкція визначає порядок відчуження (продаж, списання, передача з балансу на баланс, тощо) державного майна підприємств, цо знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту.

1.3. Дія цієї інструкції поширюється на структурні підрозділи підприємств транспортно - дорожнього комплексу та окремі інвентарні об''єкти (групу інвентарнихоб'єктів), які відносяться до основних виробничих та невиробничих фондів.

1.4. Особливості відчуження літаків, суден та рухомого складу залізничного транспорту визначається окремими інструкціями або положеннями Міністерства транспорту.

1.5. Дія цієї Інструкції не поширюється на цілісні майнові комплекси підприємств транспортно - дорожнього комплексу та об'єкти незавсриенного капітального будівництва, відчуження яких здійснюється шляхом приватизації.

2. Рішення про відчуження державного майна приймається безпосередньо підприємством.

3. Передача державного майна (цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, окремі інвентарні об'єкти, об'єкти незавершеного будівництва) здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.96р. М* 678.

4. Списання основних фондів підприємств у випадку їх повного зносу здійснюється безпосередньо підприємствами, а у разі неповного зносу або прискореної амортизації лише з дозволу відповідного державного департаменту, адміністрації, Укравтодору або Держгідрографіі при їх балансовій вартості до 100 тис.грн. іМіністерства транспорту при балансовий вартості основних фондів понад 100 тис. грн.

5. Дозвіл на продаж основних виробничих фондів балансовою вартістю до суми, еквівалентної 100 розмірам неоподаткованого мінімуму доходів на місяць, діючого на момент продажу, надається безпосередньо відповідним державним департаментом, адміністрацією,Укравтодором або Держгідрографією.

6. Погодження щодо продажу основних виробничих (фондів балансовою вартістю понад 100 неоподаткованих мінімумів до 100 тис.грн. здійснюється відповідним державним департаментом, адміністрацією, Укравтодором або Держгідрографією, який (яка) в десятиденний термін за підписом керівника разом з відповідними матеріалами направляє його Фонду державного майна (його регіональному відділенню) для прийняття остаточного рішення.

У разі прийняття рішення про недоцільність відчуження основних виробничих фондів підприємству направляється у зазначений термін мотивована відповідь.

7. Рішення щодо погодження відчуження шляхом продажу основних виробничих фондів балансовою вартістю понад 100 тис. грн. приймається Міністерством транспорту.

8. Для одержання погодження Міністерства транспорту, відповідного державного департаменту, адміністрації, Укравтодору або Держгідрографії на відчуження основних виробничих фондів необхідно подати:

9. Після отримання міністерством від підприємства документів, зазначених в пункті 8 цієїІнструкції, вони реєструються у загальному відділі і після розгляду керівництвом міністерства направляється для опрацювання Головному управлінню роздержавлення, приватизації та контролю за ефективним використанням державного майна.

10. Головне управлишя роздержавлення, приватизації та контролю за ефективним використанням державного майна в десятиденний термін разом з Головними управлінням правового забезпечення діяльності транспорту, економічної політики та реформ розглядає надіслані документи і готує проект листа Фонду державного майна (його регіональному відділенні), разом з відповідними документами, який надається на підпис Міністру, або одному із його заступників.

У разі відмови щодо відчуження державного майна повинні бути вказані підстави відмови.

11. Після одержання дозволу підприємство здійснює відчуження державного майна шляхом продажу відповідно до статті 10 Закону України "Про підприємства в Україні" виключно на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на аукціонах). Інформація про результати продажу направляється в залежності від балансової вартості майна Міністерству транспорт або відповідному державному департаменту, адміністрації, Укравтодору або Держгідрографіі.

12. Одержані внаслідок продажу на аукціоні зазначеного майна кошти направляються виключно на інвестиції підприємства і є державною власністю.

1З. Рішення щодо погодження або непогодження на продаж основних невиробничих фондів балансовою вартістю до 100 тис. грн. прий мається в десятиденний термін відповідним державним департаментом, адміністрацією, Укравтодором або Держгідрографіею, про що повідомляється підприємство.

14. Рішення щодо погодження на продаж основних невиробничих фондів балансовою вартістю понад 100 тис. грн. приймається Міністерством транспорту у порядку, передбаченому пунктами 9-10 цієї Інструкції, про що повідомляється підприємство.

15. Для одержання згоди Міністерства транспорту, державного департаменту, адміністрацій, Укравтодору або ДержгідрографІІ на продаж основних невиробничих фондів підприємство надсилає їм перелік документів зазначених в пункті 8 цієїІнструкції.

16. Продаж основних невиробничих фондів здійснюється підприємством виключно на конкурсних засадах.

17. Для проведення конкурсного продажу наказом по підприємству створюється конкурсна комісія під головуванням керівника, або одного із його заступників.

18. Основними завданнями конкурсної комісії е :

19. Засідання комісії вважається правомочним за умови участі в ньому 2\3 членів комісії. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

20. Усі засідання комісії оформляються протоколом, який зат-верджуєтсья керівником підприємства.

21. Переможець конкурсу визначається комісією з числа учасників на підстав! запропонованої ними ціни та виконання інших умов конкурсу.

22. Інформація про результати продажу в залежності від балансової вартості проданого об'єкту направляються Міністерству транспорту, або відповідно державному департаменту, адміністрації, Укоавто-дору,держгідрографІІ.

23. Кошти, отримані внаслідок продажу на конкурсних засадах основних невиробничих фондів, направляються на розвиток підприємства.

22. Інформація про результати відчуження шляхом продажу основних виробничих та невиробничих фондів, надається згідно встановленої наказом Міністерства транспорту від 17.06.97р. № 213 форми. Зазначена інформація надається в двадцятиденний термін після реалізації державного майна

25. Персональна відповідальність за дотримання порядку відчуження державного майна, використання одержаних від реалізації коштів за призначенням та надання інформації про результати відчуження покладається персонально на керівників підприємства.

26. Контроль за виконанням отриманих від реалізації майна коштів покладено на відповідний державний департамент, адміністрацію, Укравтодор або Держгідрографію.

Начальник Головного управлі роздержавлення, приватизації
та контролю за ефективним використанням державного майна
С. В. Харченко


Питання і коментарі, будь ласка, надсилайте вебмайстру